ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ເປັນພືດລົ້ມລຸກມີອາຍຸປະມານ 2–3 ປີ, ຄວາມສູງລຳຕົ້ນປະມານ 0.3–1 ແມັດ. ລຳຕົ້ນມີລັກສະນະອວບນ້ຳຫັກໄດ້ງ່າຍ, ກີ່ງ ແລະ ລຳຕົ້ນຂ້ອງຂ້າງກົມ. ໃບດ່ຽວອອກກົງກັນຂ້າມກັນ, ລັກສະນະຂອງໃບເປັນຮູບໄຂ່ກວ້າງ ຫຼື ເປັນຮູບສາມຫຼ່ຽມ, ປາຍໃບມົນ, ໂຄນໃບກົມ ຫຼື ຮູບຕັດ, ຂອບໃບແຂ້ວເລື້ອຍມົນ, ກວ້າງ 2.5–5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຍາວ 3–8 ຊັງຕີແມັດ. ໃບເປັນສີຂຽວອ່ອນ. ແຜ່ນໃບໜາ ແລະ ອວບນ້ຳ. ຜີວໃບມີຂົນອ່ອນນຸ່ມຂື້ນປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທັງໃບ, ແຜ່ນໃບໂນນ, ເສັ້ນໃບເລີກ, ກ້ານໃບມີຄວາມຍາວປະມານ 2–4.5 ຊັງຕີແມັດ. ດອກເປັນຊໍ່ຍາວປະມານ 10–20 ຊັງຕີແມັດ,ອອກຢູ່ຕາມປາຍກີ່ງ ຫຼື ຍອດ, ໃນຊໍ່ໜື່ງຈະມີດອກ 6–8 ດອກ, ໃບປະດັບມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ກວ້າງ, ຍາວປະມານ 3 – 4Continue Reading

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ເປັນໄມ້ລົ້ມລຸກອາຍຸຫຼາຍປີ, ມີລໍາຕົ້ນຢູ່ເທິງໝ້າດິນ, ລໍາຕົ້ນກ່ຽວພັນ, ຍາວ 4-6 ມ, ສີຂຽວ ແລະ ມີຂົນສີຂາວ. ໃບປະສົມແບບຂົນນົກ, ມີໃບຍ່ອຍ 3 ໃບລຽງສະຫຼັບກັນ, ໃບຍ່ອຍເປັນຮູບໄຂ່, ໃບກ້ວາງ 4-6 ຊມ, ຍາວ 5-12 ຊມ, ມີຫູໃບຍ່ອຍ, ແຜ່ນໃບມີຂົນບາງໆ, ສ່ວນກ້ານໃບຍາວ 5 ນີ້ວ. ດອກອອກເປັນຊໍ່ກະຈາຍຕາມຊອກລະຫວ່າງກ້ານໃບກັບກິ່ງ, ກ້ານຊໍ່ດອກຍາວປະມານ 5-10 ຊມ. ຊໍ່ດອກຍ່ອຍມີຈໍານວນຫຼາຍ, ກີບດອກເປັນສີມ່ວງ ຫຼື ສີຂາວແຍກອອກຈາກກັນ ມີຈໍານວນ 3 ກີບ, ດອກມີເກສອນຜູ້ສີເຫຼືອງຈໍານວນ 3 ດອກ, ມີເກສອນແມ່ສີເຫຼືອງຈໍານວນ 1 ດອກ. ໝາກແປບຍາວ ແລະ ໂຄ້ງງໍປາຍໝາກເປັນຈະງອຍ, ຜິວໝາກຈະລຽບ, ເປັນສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ສີມ່ວງ,Continue Reading

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ເປັນໄມ້ເຄືອເນື້ອໜຽວແຂງ ຫຼື ໄມ້ຟຸ່ມ, ຄວາມສູງ 3–6 ແມັດ, ເປືອກລຳຕົ້ນລຽບ ແລະ ເປັນສີນ້ຳຕານ. ໃບດ່ຽວຈັບກົງກັນຂ້າມກັນ, ແຜ່ນໃບເປັນຮູບຮີ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລຽບ, ກວ້າງ 4–5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຍາວ 6–12 ຊັງຕີແມັດ, ຫຼັງໃບລຽບເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ ແລະ ເປັນມັນ, ພື້ນໃບລຽບມື່ນ ແລະ ມີສີອ່ອນກວ່າ, ເນື້ອໃບໜຽວໜາແຂງ ແລະ ມີຫູໃບຂະໜາດນ້ອຍລັກສະນະເປັນຮູບສາມຫຼ່ຽມຢູ່ລະຫວ່າງກ້ານໃບ. ດອກເປັນຊໍ່ແບບກະຈຸກຕາມຊອກໃບໃກ້ປາຍກີ່ງ, ດອກເປັນຊໍ່ໃຫຍ່ ແຕ່ລະຊໍ່ດອກມີຂະໜາດ 4–10 ຊັງຕີແມັດ, ໃນແຕ່ລະຊໍ່ຈະມີດອກ 10–25 ດອກ. ດອກສີຂາວ ແລະ ມີກີ່ນຫອມ, ດອກມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 1.5–2 ຊັງຕີແມັດ, ລັກສະນະຄ້າຍດອກເຂັມ ມີກິີບດອກ 5 ກີບ. ເມື່ອດອກບານເຕັມທີ່ກີບດອກຈະບິດຢູ່ໂຄນກີບດອກເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຫຼອດສັ້ນ. ແຕ່ລະດອກຈະມີເກສອນເພດຜູ້Continue Reading

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ຕົ້ນຕາວ ມີລໍາຕົ້ນດ່ຽວ, ຕັ້ງຊື່, ສູງປະມານ 8-20 ມ, ສະເພາະແຕ່ລໍາຕົ້ນ ຍາວປະມານ 5-10 ມ ແລະ ໝ້າຕ້າງລະຫວ່າງ 25-60 ຊມ. ຕົ້ນຕາວມີໃບປະສົມ ປະມານ 15 ໃບ, ແຕ່ລະໃບ ຍາວ 6-10 ມ ແລະ ປະກອບມີໃບຍ່ອຍ 150 ຄູ່. ຊໍ່ດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ເກີດຢູ່ຕົ້ນ ແຍກກັນ ແລະ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 1-2 ມ. ແຕ່ລະຕົ້ນແມ່ ຈະມີຊໍ່ດອກແມ່ ປະມານ 3-7 ຊໍ່ ເກີດຢູ່ຍອດຂອງຕົ້ນຕາວ, ສ່ວນຕົ້ນຜູ້ ມີຊໍ່ດອກຜູ້ 7-15 ຊໍ່ ເກີດຂື້ນຕາມຫຼັງດອກແມ່ ແລະ ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງເຮືອນຍອດ. ດອກແມ່ ຊໍ່ໝຶ່ງContinue Reading

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ຕົ້ນໝາກທຸ້ມ ເປັນພືດປະເພດເຄືອພຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມສູງ 2-3 ມ, ໜ້າຕັດຂອງລໍາແຕ່ 0.4-1 ຊມ, ລໍາຕົ້ນມີໝາມແຂງຫ່າງໆ, ໝາມເກີດມາຈາກເປືອກ, ເປືອກສີໝອກ ແລະ ລອກອອກໄດ້. ໝໍ່ອ່ອນກິນໄດ້ມີລົດຫວານ ແລະ ຝາດ ເປັນຢາກິນແກ້ຫິວນໍ້າ. ໃບດ່ຽວຮຽງສະຫລັບ, ຂອບໃບເປັນແສກແບບຝາມື ( palmatifid), ເນື້ອໃບໝານຸ້ມ, ຜີວໃບມີຂົນນຸ້ມທັງ 2 ດ້ານ, ໜ້າໃບສີຂຽວເຂັ້ມ, ຫຼັງໃບສີຂາວແກມໝອກ ແລະ ມີຄາບຂາວປົກຄຸມທົ່ວແຜ່ນໃບ. ຂອບໃບເປັນແສກຕື້ນແບບແຂ້ວເລື່ອ ປາຍໃບແຫຼມ, ກົກໃບວໍ້າເລີກຄືຫົວລູກສອນ (hastate), ໃບຍາວ 5-10 ຊມ. ກວ້າງ 5-10 ຊມ. ມີເສັ້ນກ່າງໃບ 4-5 ເສັ້ນ ທີ່ເກີດມາຈາກກົກໃບ, ກ້ານໃບຍາວ 5-7 ຊມ. ກ້ານໃບມີຂົນອ່ອນ ແລະ ມີໝາມ.Continue Reading

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ລຳຕົ້ນເກີດເປັນສຸມ, ເປັນເຄືອ (ບາງຄັ້ງບໍ່ເປັນເຄືອ), ເສັ້ນລຳຍາວເຖິງ 75 ມ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 7 ຊມ; ກາບໃບເປີດດ ບໍ່ເປັນຫຼອດ, ສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ສີນ້ຳຕານ, ປົກຫຸ້ມດ້ວຍແຖວຂອງໜາມສີເຫຼືອງ ເຖິງສີດຳ, ແປ, ຍາວ 6 ຊມ, (ຍາວເຖິງ 15 ຊມ, ຢູ່ປາຍກາບ) ແລະ ມີໜາມສັ້ນຄ້າຍຄືເຂັມ, ປະປົນສະຫຼັບຢູ່ຕາມສັນ ຢ່າງໜາແໜ້ນ; ຫູໃບສັ້ນ, ມີໜາມຫຼາຍ% ເຂົ່າໃບບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ບໍ່ມີ; ມືເກາະຢູ່ກາບໃບຍາວ 10 ມ; ກ້ານໃບຍາວ 60 ຊມ, ດ້ານເທິງເປັນຮ່ອງເລິກ, ບໍ່ມີໜາມ; ກ້ານກາງໃບຍາວ 3 ມ, ໃບຍ່ອຍຮູບຫອກ, ແຕ່ລະຂ້າງມີ 45-50 ໃບ, ໃບຍ່ອຍຮຽງສະໜ່ຳສະເໝີContinue Reading

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ເປັນພືດເຄືອທີ່ມີຫົວໃຕ້ດິນ. ຫົວຮູບຊົງກະບອກ, ຜິວດ້ານນອກເປັນສີນ້ຳຕານ ຫຼື ສີດຳ, ດ້ານໃນເປັນສີມ່ວງປົນສີຂາວ. ລຳຕົ້ນເປັນເຄືອຍາວ, ເປັນຫຼ່ຽມ. ໃບດ່ຽວຈັບກົງກັນຂ້າງ, ແຜ່ນໃບຮູບຂອບຂະໜານແກມຮູບໄຂ່ກວ້າງ 6-15 ຊມ, ຍາວ 8-22 ຊມ. ໂຄນໃບວ້ຳເປັນຮູບຫົວໃຈ ຫຼື ຮູບຕັດ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫຼມ. ດອກອອກຕາມງ່າມໃບ ດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ຢູ່ຕ່າງຕົ້ນກັນ. ດອກຜູ້ອອກເປັນຊໍ່ຍາວ 15-25 ຊມ. ກ້ານຊໍ່ສີຂຽວບໍ່ມີຂົນ. ກີບດອກມີ 6 ອັນ ລຽງເປັນສອງຊັ້ນ. ເກສອນຜູ້ 6 ອັນ. ດອກແມ່ອອກເປັນຊໍ່, ກ້ານດອກສັ້ນ, ແຕ່ລະຊໍ່ມີ 6-14 ດອກ, ກີບດອກຄືກັນກັບດອກຜູ້. ເຕົ້າໄຂ່ມີ 3 ຫ້ອງ, ປາຍທໍ່ເຕົ້າໄຂ່ມີ 3 ແສກ. ໝາກມີປີກໂຄ້ງເປັນຮູບເຄິ່ງວົງມົນກົມ 3Continue Reading

ພັນລະນາລັກສະນະສັນຖານ ເປັນແມງໄມ້ປິກແຂງຂະໜາດໃຫຍ່, ກວ້າງ 15-20 ມມ, ຍາວ 32-50 ມມ. ສ່ວນສ່ວນທ້າຍຂອງປິກມີຈຸດສີຂາວເປັນດ່າງ. ໂຕຜູ້ມີສີນ້ຳຕານດຳທົ່ວໂຕ. ສ່ວນໂຕແມ່ມີສີນໍ້າຕານປົນສີເທົາ. ມີໜວດແບບແຂ້ວເລື່ອຍ. ປາກແບບປາກກັດ. ປິກຄູ່ທຳອິດແຂງ ແລະ ປົກຄູ່ທີ່ສອງໄວ້, ສ່ວນຄູ່ທີ່ສອງຈະບາງ ແລະ ໃສ. ຂາທັ້ງໝົດເປັນແບບຂາຍ່າງ. ຕາ 1 ຄູ່ເປັນຕາແບບຕາປະສົມ. ໄຂ່ມີສີຂາວຄ່ອນຂ້າງກົມ, ເປືອກແຂງ, ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 4 ມມ. ຍາວປະມານ 5 ມມ, ອາຍຸຂອງໄລຍະເປັນໄຂ່ 15-28 ວັນ. ໜອນມີລຳໂຕສີຂາວ ແລະ ຮູບຮ່າງໂຄ້ງ, ຫົວເປັນສີນ້ຳຕານມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ແຂງ, ປາກມີແຂ້ວໃຫຍ່ແຂງແຮງ, ເຫັນຂາຊັດເຈນ, ໜອນຈະມີການລອກຄາບ 3 ຄັ້ງ, ໜອນໃຫຍ່ເຕັມທີ່ມີຂະໜາດກວ້າງ 20-25 ມມ, ຍາວ 65-70Continue Reading

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ຫຍ້າແພດມີຖິ່ນກໍາເນີດໃນແຖບອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນເຂດທີ່ມີອາອາກາດຮ້ອນ ແລະ ອາກາດອົບອຸ່ນ, ໂດຍຈະຈັດເປັນຈໍາພວກຫຍ້າ, ມີຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ, ມີອາຍຸໄດ້ຫຼາຍປີ, ແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາປົກຄຸມດິນ, ຈະເລີນເຕີບໂຕແບບແຜ່ປົກຫຸ້ມໄປຕາມພື້ນດິນ ຫຼື ເລືອປົກຄຸມດິນໄປໄດ້ຍາວ 1 ແມັດ ແລະ ລໍາຕົ້ນຕັ້ງຊູຂຶ້ນ 10-30 ຊັງຕິແມັດ, ລັກສະນະຂອງລໍາຕົ້ນເປັນຂໍ້ ແລະ ມີຮາກງອກອອກມາ, ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການກ້າແກ່ນ, ຮາກ ແລະ ແຕກລໍາຕົ້ນເລືອຕາມພື້ນດິນ. ໃບຈະອອກເປັນກະຈຸກຕາມລໍາຕົ້ນ, ໂດຍອອກລຽງກົງກັນຂ້າມກັນ, ລັກສະນະຂອງໃບເປັນຮູບແຄບຍາວ ຫຼື ຮູບໃບຫອກຮຽວຍາວ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບກວ້າງ 1-3 ມີນລີແມັດ ແລະ ຍາວ 1-6 ຊັງຕິແມັດ. ອອກດອກເປັນຊໍ່ກະຈະ, ໃນໜຶ່ງຊໍ່ຈະມີດອກຍ່ອຍປະມານ 3-6 ຊໍ່ຍ່ອຍ, ກ້ານຊໍ່ດອກຍາວ 1.5-5 ຊັງຕິແມັດ, ຊໍ່ດອກຍ່ອຍມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນສີຂຽວເທົາຫາສີມ່ວງ, ດອກຍ່ອຍລຽງກັນເປັນແຖວ 2Continue Reading

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ ຕົ້ນກ່ອງເຂົ້າລິງເປັນພືດທີ່ມີລໍາຕົ້ນອ່ອນ, ມັກຂຶ້ນຮ່ວມກັນເປັນກໍ່ໜາແໜ້ນ ຫຼື ລໍາຕົ້ນເລື້ອຍໄປຕາມພື້ນດິນ ຫຼື ເກາະໄມ້ພຸ່ມຂະໜາດນ້ອຍ. ໃບເປັນໃບດ່ຽວ, ລັກສະນະເປັນຮູບຮີ, ໃບກວ້າງ 3-5 ຊັງຕິແມັດ ແລະ ຍາວ 10-25 ຊັງຕິແມັດ, ຜິວໃບກ້ຽງເປັນມັນ, ປາຍໃບມີມືເກາະ ແລະ ມີກະເປາະດັກຈັບສັດ, ກະເປາະເມື່ອຍັງອ່ອນຝາຈະປິດ, ກະເປາະມີຫຼາຍສີເຊັ່ນ: ສີຂຽວ, ສີນໍ້າຕານອົມແດງ ແລະ ສີຂຽວປົນແດງ, ພາຍໃນກະເປາະມີຂົນປ້ອງກັນແມງໄມ້ທີ່ຕົກເຂົ້າໄປບໍ່ໃຫ້ອອກໄດ້, ຜິວກະເປາະມີຮູນ້ອຍໆຈໍານວນຫຼາຍປ່ອຍນໍ້າຍ່ອຍອອກມາຂັງໄວ້ໃນກະເປາະເພື່ອຍ່ອຍສະລາຍແມງໄມ້. ອອກດອກເປັນຊໍ່ຕາມຍອດຂອງລໍາຕົ້ນ, ກ້ານຊໍ່ດອກຍາວ 50-100 ຊັງຕິແມັດ, ດອກມີລັກສະນະເປັນຮູບຊົງກະບອກ, ອອກດອກຢູ່ປາຍກິ່ງ, ດອກຍ່ອຍມີຈໍານວນຫຼາຍ, ກີບເປັນສີມ່ວງເຂັ້ມ. ໝາກເປັນໝາກແຫ້ງແຕກ, ເປັນຮູບກົມຮີ, ແຕກເປັນ 4 ຝາ, ພາຍໃນໝາກມີແກ່ນຈໍານວນຫຼາຍ. ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນ: – ໃບເປັນສ່ວນປະສົມຂອງຢາທີ່ປຸງເປັນລູກກອນກິນແກ້ຫອບຫືດ. – ສາມາດປູກເປັນໄມ້ປະດັບ.